O W3C-u je Srpski prevod originalne i zvanične verzije W3C dokumenta "About W3C" koji se nalazi na adresi http://www.w3.org/Consortium/. Tekst je preveo Lazar, a prevod proverio Milan Kovačević. Prevod može sadržati greške. Za dodatne relevantne prevode W3C dokumenata, posetite ovaj link. Ako vam je ova stranica bila od koristi, posetite jedinstven anoniman internet forum.
Ћирилица | Latinica

W3C O World Wide Web Konzorcijumu

Pregled

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Li, W3C Direktor i World Wide Web pronalazac

World Wide Web Consortium (W3C) je internacionalni konzorcijum gde organizacije članice, zaposleno osoblje, i javnost rade zajedno na razvijanju web-a. Misija W3C je:

Da vodi World Wide Web ka njenom punom potencijalu razvijajući protokole i putokaze koji će da osiguraju dugoročni razvoj Web-a.

W3C Razvija Mrežne Standarde i Putokaze.

W3C najpre ispunjava svoju misiju tako sto pravi Web standarde i putokaze. Od 1994, W3C je objavila više od devedeset takvih standarda, koji se zovu W3C Preporuke. W3C takođe uključena u edukaciju i emancipaciju, razvoj softvera, i služi kao transparentni forum za diskusiju vezanu za Web. Da bi Web dostigao svoj pun potencijal, najvažnije Web tehnologije moraju biti kompatibilne jesne sa drugima, i dozvoliti bilo kom hardveru i softveru koji se koriste da pristupe Web-u, da rade zajedno. W3C naziva ovaj cilj “Web međusobna funkcionalnost.” Objavljivanjem javnih (ni u čijem vlasništvu) standarda za Web jezike i protokole, W3C pokušava da izbegne segmentaciju tržišta, a time i segmentaciju Web-a.

Tim Berners-Li i ostali su napravili W3C kao industrijski konzorcijum posvećen građenju koncenzusa vezanih za Web tehnologije. Gospodin Berners Li, koji je izmislio World Wide Web 1989-te dok je radio za Evropsku organizaciju za Nuklearna Istraživanja (CERN), je služio kao direktor W3C-a od kad je W3C osnovan, 1994-te.

W3C je Internacionalni Konzorcijum

Organizacije širom sveta iz raznih disciplina učestvuju u nezavisnom forumu za kreiranje Web standarda. W3C Članice i posvećeno osoblje i tehnički stručnjaci su izgradili za W3C internacionalnu priznatost za njen doprinos Web-u. Članice W3C-a (primeri svedočanstava), osoblje, i pozvani eksperti rade zajedno na dizajnu tehnologija da obezbede da će Web nastavi da teži ka budućnosti, prilagođavajući rastuću raznolikost ljudi, hardvera, i softvera.

Globalna inicijativa W3C-a takođe sadrži i negu odnosa sa nacionalnim, regionalnim, i internacionalnim organizacijama širom sveta. Ovi kontakti pomažu W3C da održava kulturu globalne participacije u razvoju World Wide Web-a. W3C kordinira naročito blisko sa organizacijama koje razvijaju standarde za Web ili Internet sa namerom da omoguće očigledan napredak. Dokumenat Svetsko Učestvovanje u World Wide Web Konzorcijumu daje pregled napora W3C u širenju internacionalnog uticaja; vidite našu stranicu internacionalnih odnosa za više informacija.

MIT

MIT-CSAIL
(SAD)

ERCIM

ERCIM
(Francuska)

Keio

Keio Univerzitet
(Japan)

Operacije W3C-a su potkrepljene članarinama Članova, istraživačkim grantovima, i drugim izvorima iz javnog i privatnog fundiranja., i Programom za Podršku. W3C operacije su zajednički vođene od strane MIT Laboratorije za Kompjutersku Nauku i Veštačku Inteligenciju (CSAIL) U SAD, Evropski Istraživački Konzorcijum za Informatiku i Matematiku (ERCIM) sa sedištem u Francuskoj, i Keio Univerzitet u Japanu. W3C takođe ima Svetske Kancelarije u mnogo regiona širom sveta. Tehnologije u lokalnim jezicima, proširuju geografsku bazu W3C-a i podstiču internacionalno učestvovanje u aktivnostima W3C.

Ovaj set stranica je takođe dostupan u jednoj HTML strani za štampanje; brošura sa naslovom Pogled na W3C(u PDF formatu) je takođe dostupna.

Prevodi ovih stranica su dostupni u drugim jezicima: العربية, Bosanski, Deutsch, Ελληνικά, 한국어, Castellano, Polski. Puno zahvalnosti W3C Kancelariji za rukovođenje prevodima ovih stranica, i svim nezavisnim prevodiocima koji su doprineli W3C. Primetite da ponekad može biti malih razlika između Engleskog originala i prevedenih strana. Prevodi W3C standarda i drugi dokumenti su dostupni na Mreži.


Ciljevi

Za ispunjavanje svoje misije, W3C ima sledeće dugoročne ciljeve za stvaranje jedinstvene World Wide Web.

Web za Sve

Socijalna vrednost Web-a je što omogućava ljudsku komunikaciju, trgovinu, i priliku da se razmenjuje znanje. Jedan od najvažnijih ciljeva W3C je da ove beneficije učini dostupne svim ljudima, koji god hardver imali, softver, mrežnu infrastrukturu, matični jezik, kulturu, geografsku lokaciju, fizičke ili mentalne sposobnosti.

W3C nastavlja da širi svoje stvarne investicije u inicijativama koje direktno podržavaju ekspanziju Web tehnologija i njihovih koristi u razvijajući svet. Rad u oblastima kao što su Web pristupačnost, internacionalizacija, nezavisnost od uređaja, i mobilni Web su naročito važne za rad ka Web-u za Sve.

Uz to, kroz W3C Kancelarije i druge napore da se proširi učešće, W3C obećava da će da napravi Web pristupačan ljudima širom sveta. Dokumenat Svetska participacija u World Wide Web Konzorcijumu daje pregled napora ka povećanju globalne participacije u radu W3C i osigurava da će W3C doprinos biti od koristi još većoj zajednici.

Working Group Meeting

Validan XHTML prikazan na mobilnom telefonu

Web na Svemu

Broj različitih vrsta uređaja koji mogu da pristupaju Web-u je neverovatno porastao. Mobilni telefoni, pametni telefoni, personalna digitalna pomagala, interaktivni televizijski sistemi, sistemi za prepoznavanje govora, kiosci, i čak i određeni kućni uređaju, svi oni mogu da pristupe Web-u. Cilj W3C Mobilne Mrežne Inicijative, započete 2005-te, je da napravi Web pristup što jednostavnijim sa bilo kog tipa uređaja, lak i zgodan kao što je slučaj sa Web pristupom kućnog računara.

Baza Znanja

Web nije samo ogromna knjiga gde ljudi mogu da pretražuju, surfuju, i gledaju informacije. Web je takođe ogromna data baza, koja ako je dizajnirana pažljivo, može omogućiti kompjuterima da rade koristan posao. Razvijajući Web koji skladišti informacije za ljudsku i za mašinsku obradu, W3C planira da omogući ljudima da reše probleme koji bi inače bili previše kompleksni za rešavanje.

Poverenje i Pouzdanost

Na kraju, za Web da bude korisno sredstvo za socijalne transakcije, ljudi moraju da budu u stanju da veruju drugima koji su zaslužili njihovo poverenje. Dok tehnologija ne može da garantuje poverenje, ona bi trebala da omogući sigurne transakcije sa partijama od poverenja, bilo da su to ljudi, organizacije, ili usluge. Jedan od dugoročnijih ciljeva W3C je stoga, promovisanje tehnologija koje će omogućiti kolaborativniju sredinu, Web gde odgovornost, sigurnost, pouzdanost, i poverljivost su mogući, i gde ljudi učestvuju prema svojim ličnim potrebama za privatnost i osobenostima.


Tehnologija

Da bi dostigla cilj Jednog World Wide Web-a, specifikacije za Web formate i protokole moraju biti kompatibilni sa ostalim, i dozvoliti (bilo kom) hardveru i softveru da se priključe na Web da rade zajedno. W3C dizajnira i promoviše međusobno upotrebljive javne (ne u privatnom vlasništvu) formate i protokole da izbegne fragmentaciju tržišta iz prošlosti.

Od 1994, W3C je proizveo više od devedeset Web Standarda, zvanih "W3C Preporuke." W3C Preporuka je isto što i Web Standard, ukazujući na to da su ove W3C-ove specifikacije stabilne, doprinosi Web upotrebljivosti, i bila je odobrena od strane W3C Članica, koji podržavaju njeno usvajanje od strane industrije. W3C strana za prevod nabraja tehničke izveštaje koji su prevedeni na jezike različite od Engleskog, i objašnjava kako doprineti prevođenju W3C.

W3C Tehnološki Stok

Web je aplikacija kojoj je Internet osnova

W3C Technology Stack

Ova ilustracija (veća verzija, opis) pokazuje jedan pogled na infrastrukturu Mreže, fokus većine posla u W3C. Osnova za URI, HTTP, XML, i RDF podršku u pet oblasti. Teme pristupačnosti, internacionalizacije, nezavisnosti uređaja, mobilnog pristupa, i osiguranja kvaliteta, prožimaju sve W3C tehnologije.

W3C transformiše arhitekturu početnog Web-a (esencijalno HTML, URIs, i HTTP) u arhitekturu Web-a sutrašnjice.

W3C tehnologije će pomoći da budući Web bude robusan, proširljiv, i adaptitivne infrastrukture za svet informacija. Da bi razumeli kako W3C ostvaruje ovu misiju, korisno je razumeti pokretačke dizajnerske principe Weba. Za detaljanu diskusiju o Web dizajnerskim principima, molim pogledajte W3C Arhitektura World Wide Web-a, Knjiga I.


Organizacija

Konzorcijum World Wide Weba ostvaruje svoju misiju povezivanjem raznih ulagača zajedno, pod jasnim i efektivnim koncenzus-baziranim procesom, kako bi razvio standarde visokog kvaliteta zasnovane na doprinosima Članstva, Tima, Kancelarija, i javnosti.

W3C Članstvo

Članovi W3C jačaju i usmeravaju Konzorcijum kroz investicije i aktivno učešće u Aktivnostima W3Ca. Pogledajte takođe kako možete pristupiti W3Cu. W3C ima preko 400 Organizacije Članice iz više od 40 zemalja (Figura 1), sa veoma širokim spektrom delatnosti i interesovanja (Figura 2). U 2005, W3C je uveo niz izmena u svoju politiku članarina kako bi podstakao na učešće organizacije iz zemalja u razvoju.

W3C Membership distribution by country

Figura 1: Raspodela članova W3C po zemljama (veća verzija, SVG verzija, tekstualni opis)

W3C Članice uključuju prodavce proizvoda i usluga iz oblasti tehnologije, provajdere sadržaja, biznis korisnike, istraživačke laboratorije, tela za standardizaciju, i vlade, koji svi zajedno rade na iznalaženju koncenzusa o usmerenju i pravcima razvoja Weba.

W3C Membership distribution by commercial sector

Figura 2: Raspodela članova W3C u komercijalom sektoru (veća verzija, SVG verzija, tekstualni opis)

W3C Tim

Team image

W3C Tim za Komunikaciju koji radi sa predstavnicima Saveta (Borda Savetodavaca)

W3C Tim (Fotografija Tima) uključuje više od 60 istraživača i inženjera iz celog sveta koji vode tehničke aktivnosti u W3C i upravljaju delatnostima Konzorcijuma. Većina Tima radi fizički u tri matične institucije: MIT/CSAIL u Sjediljenim Američkim Državama, sedište ERCIM u Francuskoj i Univerzitet Keio u Japanu. Pogledati Kontakt stranicu za detalje o sedištima.

Vođen Direktorom (Tim Berners-Li), Glavnim Izvršnim Upravnikom (Stiv Brat), i Menadžment Timom, W3C Osoblje:

W3C Kancelarije

Misija W3C Kancelarija je da radi sa regionalnim zajednicama na promovisanju usvajanja W3C Preporuka među programerima, inžinjerima softvera, i uspostavljačima standarda, da podstakne uključivanje organizacija u stvaranje budućih preporuka priključivanjem W3C-u. Vi možete kontaktirati kancelarije u ovim regionima: Australija, Beneluks, Brazil, Kina, Finska, Nemačka i Austrija, Grčka, Hong Kong, Mađarska, Indija, Izrael, Italija, Koreja, Maroko, Južna Afrika, Španija, Švedska, i Velika Britanija i Irska.

Odgovornost pred Javnošću i Javno Učešće u W3C

Zbog rastućeg značaja Weba velikom broju ljudi u mnogo oblasti njihovog života, od kritičnog je značaja da W3C uključi širu javnost u razvoj srži Web standarda i da W3C bude odgovorna toj javnosti. W3C omogućava javno učestvovanje i promoviše javnu odgovornost na mnogo načina. Mi ohrabrujemo javnost da:


Proces

Većina posla u W3C se svodi na standardizaciju Web tehnologija. Da bi to postigla, W3C se drži procesa koji promoviše razvoj standarda visokog kvaliteta zasnovanog na javnom koncenzusu; uvod u W3C proces daje osećaj kako ostvarujemo naš zadatak. Svi deoničari mogu dati mišljenje u razvoju W3C standarda, uključujući Članove, velike i male, kao i javnost. W3C proces promoviše fernost, pristupačnost, i progres: svi aspekti W3C misije.

Working Group Meeting

Prelomna sesija, Bristol, UK

W3C Politika Patenta

U Februaru 2004, W3C je usvojila Patentnu Politiku da omogući stalnu inovaciju i rasprostranjenu adaptaciju Web standarda razvijenih od strane Svetskog Konzorcijuma. W3C Patentna Politika je dizajnirana da:

Za dodatne informacije o W3C Patent Politici, molim pogledajte Pregled i Zaključak W3C Patent Politike, diskusiju o Poslovnim Koristima od W3C Patent Politike, Patent Politika FAQ, i Činjenice Patent Politike (koja ima statistike o politici u praksi).

W3C Savetodavni Bord

W3C Bord Savetodavaca (AB) je osnovan u Martu 1998 da daje putokaze Timu po pitanjima strategije, menadžmenta, pravnih stvari, procesa, i rezolucija konflikta. Savetodnavni Bord, koji je takođe izabran od strane Savetodnavnog Komiteta, nije bord direktora i nema autoritet u donošenju odluka u okviru W3C; njegova uloga je čisto savetodavna.

Savetodnavni odbor upravlja evolucijom W3C Proces Dokumenta. Proces Dokumenat vodi W3Cove operacije i opisuje procese koje W3C sledi u ispunjavanju svoje misije. To je javni dokumenat podeljen u sekcije koje pokrivaju W3C organizaciju, W3C Aktivnosti i grupe, kako koncenzus vodi rad W3C, W3C Praćenje Preporuka, i W3C Proces Podnošenja.

W3C Tehnička Grupa Arhitekture

W3C Tehnička Grupa Arhitekture (TAG) je osnovana Jula 2001-e radi upravljanja Web arhitekturom. TAG kristalizuje kros tehnološke principe Web arhitekture, i pomaže u razjašnjenju pitanja Web arhitekture koja se pojavljuju unutar i izvan W3Ca. Kao i druge W3C Radne Grupe, TAG koristi W3C Praćenje Preporuka da izgradi koncenzus oko svojih dokumenata. U 2004toj, TAG je objavila Arhitektura World Wide Web-a, Knjiga I.


Članstvo

W3C Članstvo radi zajedno da dizajnira Web tehnologije koje grade na njenoj univerzalnosti, dajući svetu moć da unapredi komunikaciju i trgovinu za sve, svuda, bilo kada, i koristeći bilo koji uređaj.”

—Tim Berners-Li, W3C Direktor i osnivač World Wide Weba

Organizacije pristupaju W3Cu da rade i razmenjuju ideje3 sa više od 400 Članica, uključujući svetski najpoznatije tehnološke kompanije. Vrednost i uticaj članstva u mreži je uvek uvećan stručnošću svetske klase stalno zaposlenih u W3C tehničkom Timu, koji doprinosi i kordinira W3C Aktivnostima.

Vodite Web do NJenog Putnog Potencijala. Pridružite se W3Cu.

W3C Članice imaju ulogu vođe u budućnosti Weba, promovišu njihov imidž inovatora učestvujući u telu standarda internacionalnog u misiji i uticaju, i stiču rani uvid u tržišne trendove (time smanjujući rizik njihovog propuštanja).

Kontakt informacije za Članstvo je dostupno ako ste zainteresovani da postanete W3C Član ili ako imate pitanja u vezi procesa pristupanja (vidite takođe i Sporazum Člana). Kroz koristi od W3C Članstva (printer verzija), organizacije imaju više načina da balansiraju i promovišu njihovo učešće u W3C Aktivnostima. Molim primetite da W3C nema klasu Članstva napravljenu za individue. Individue i organizacije mogu takođe da pomognu rad W3Ca kroz finansijske kontribucije i donacije robe. Molim pogledajte W3C Program Podrške Za više informacija.

Preuzmite vodeću ulogu
 • Vežbajte tehnički uticaj na standarde kroz participaciju u Radnim Grupama, pregled standarda u razvoju, implementaciju, i doprinos korisnim slučajevima;
 • Dajte strateški smer za budućnost Weba kroz vaše mesto u W3C Savetodavnom Komitetu i kroz participacije na W3C sastancima;
 • Produžite internacionalnu prisutnost kroz W3C medijske aktivnosti kao sto su W3C izveštaji za javnost i pridružujući svedočanstva Članstva, obično objavljena u više jezika svetskoj javnosti;
Promovišite svoj imidž inovatora
 • Predstavite nove ideje kroz W3C Radionice, W3C Inkubator Aktivnosti, i Podnošenjima Članica, komplementarna sredstva su dostupna W3C Članicama za građenje interesa u nove poslove u okviru W3Ca;
 • Dobijte javno priznanje doprinosa vaše organizacije kroz vaš prikaz W3C Član logoa i takođe kroz istaknut prikaz logoa vaše organizacije i testimonijala na glavnoj strani W3Ca, koju vidi četvrt miliona posetilaca svakoga dana, u proseku;
 • Obezbedite da Web standardi mogu biti implementirani bez plaćanja naknade. Cilj W3Cove jedinstvene Patentne Politike je da osigura da Web Standardi (W3C Preporuke) mogu biti implementirane bez naknade. Kao što je objašnjeno u Biznis Beneficije od W3C Patentne Politike, besplatni Web standardi omogućuju organizacijama da dobiju prihod od svojih tehnoloških investicija;
Steknite rani uvid u trendove tržišta
 • Pratite razvoj novih tehnologija, tržišta, i prioriteta kroz servise vesti samo-za-Članice, forumske diskusije, lične sastanke, Radionice i proces za započinjanje novog rada u W3C;
 • Implementirajte standard pre tržišta dok učestvujete u Radnoj Grupi koja ga pravi. Bliska asocijacija između realizatora i Radne Grupe pruža brojne koristi, uključujući pristup stručnosti cele grupe, poboljšanju kvaliteta i primene standarda, i moći reklamiranja;
 • Pomozite kordiniranje razvoja tehnologije, na primer, na godišnjem W3C's Tehničkom Obraćanju, prilika da čujete o industrijskim trenutnim tehničkim izazovima i pravcima, i pomognete pronalaženju rešenja.

Nekoliko verzija za printer ove liste su dostupni: Jedna HTML strana i flajer (PDF verzija za printer A4 formata).

Ko može da se pridruži W3C

W3C Članstvo je dostupno svim organizacijama. Ako vaša organizacija investira značajne resorse u Web tehnologije — bilo putem razvoja Web zasnovanih proizvoda, korišćenjem Web tehnologija kao posredni medijum za vaš posao, obajvljanjem istraživanja na Webu, i/ili razvojem proizvoda zasnovanih na W3C specivikacijama — onda vaša organizacija treba da bude W3C Članica. Usvajanje W3C Standarda i oslanjanje globalne trgovine i razmene informacija na te standarde nastavlja da raste. Oni koji učestvuju u našem radu imaju jedinstvenu priliku da oblikuju W3C standarde i da ih iskoriste za stvaranje novih tržišta, širenje postojećih tržišta, i učestvovanje direktno u revoluciji koja nastavlja da menja način na koji svet funkcioniše. Pogledajte takođe kako pristupiti W3Cu.

Pohvale za W3C

Working Group Meeting

Radna Grupa za XML Protokol u Mont St. Michel, Francuska

U dodatku testimonijalima dole (uzetih iz W3C saopštenja sa konferencija za štampu), mi vas podstičemo da pogledate listu svedočanstava Članica koja se nalazi na početnoj strani W3Ca.

HP daje snažnu podršku W3Cu poslednju deceniju. Mi smo čvrsto posvećeni cilju građenja robusne platvorme zasnovane na otvorenim standardima i zadovoljni što smo osnivački podržavaoc Mobilne Web Inicijative. Mi verujemo da će MWI da ubrza razvoj usluga bogatih medijskih sadržaja i da će biti katalizator za sledeću generaciju interesantih komunikacijskih iskustava. MWI će prouzrokovati stvaranje i adaptaciju sjedinjenog skupa tehnologija za današnju fiksne i mobilne sadržajne sisteme i mobilne platforme. Ovo je esencijalan korak u evoluciji World Wide Weba. Mi očekujemo da vidimo brz ciklus inovacije zasnovan na doprinosima MWI ka konvergenciji fiksnog i mobilnog domena.”

—Evan Smouse, Direktor Strateških Tehnologija, HP, iz W3C Lansira "Mobilna Web Inicijativa" izveštaja za štampu, Maj 2005

Publikacija Arhitektura World Wide Weba je važan korak za industriju. Ovaj dokumenat arhitekture postavlja principe koji će olakšati nastavak uspeha Weba kao vrhunske platforme za razmenu informacija i distribuciju aplikacija. Konzistentno sa IBM-omovom trajnom posvećenošću otvorenim standardima za Web, mi smo zadovoljni da doprinosimo radu Grupe za Tehničku Arhitekturua. Mi čestitamo W3C na njihovom stalnom vođstvu fundamentalnih Web standarda, i naročito na ovoj važnoj publikaciji.

—Karla Norsvorthi, Pod Predsednik, Softverki Standardi, IBM, from World Wide Web Konzorcijum objavljuje "Arhitektura World Wide Weba, Knjiga Prva" kao W3C Preporuku izvešraj za štampu, Decembar 2004

Nokija prima napredak Mobilne SVG za W3C Preporuku. Mi verujemo da će Mobilna SVG igrati značajnu ulogu u budućnosti mobilnih multimedijalnih aplikacija. Nokija je demonstirala svoju posvećenost W3C otvorenim standardima preuzimajući odgovornost editovanja nove specifikacije, i jako je upravljala adaptaciju 3GPP standarda Mobilnog SVG profila za Multimedijalnu Uslugu Poruka (MMS) i Packet Switched Streaming (PSS). Nokija veruje da dostupnost otvorenih i mobilno pristupačnih standarda za pravljenje sadržaja koji koriste vektorsku grafiku, će imati centralnu ulogu u kreiranju dinamičnog i bogatog tržišta za aplikacije koje u potpunosti iskorišćava sposobnosti ovih uzbudljivih tehnologija.”

—DŽen Juhola, Viši Tehnološki Menadžer, Multimedija - Nokija Mobilni Telefoni, Nokija Ink., iz SVG 1.1/Mobile SVG izveštaj za štampu, Januar 2003

AOL je uvek smatrao privatnost korisnika kao jednu od najvažnijih vrednosti. Pored podrške robusnoj samo regulisanoj inicijativi i industriji najboljih praksi, mi veoma podržavamo tehnologije kao što su P3P koje omogućava korisnicima da personalizuju online iskustvo i da donose informisane odluke a svojoj privatnosti. Mi pohvaljujemo W3C za rad u ovoj važnoj oblasti, i radujemo se produženoj saradnji sa W3C i drugim zainteresovanim organizacijama o načinima unapređenja i implementacije P3P standarda i drugih sličnih tehnologija.”

—Tatiana Gau, Viši Pod Predsednik, Osiguranje Integriteta, Amerika Online Ink. , iz P3P 1.0 izjave za štampu April 2002

XML Šema je značajan korak u evoluciji i zrelosti XMLa, i ključni omogučujući faktor za Web Servise i peer-to-peer računarstvo. Interoperabilnost u svetu miliona računara, pametnih uređaja i Web usluga je jedino moguć kad je zasnovan na rigorozno definisanim data formatima i protokolima. Mogućnosti koje su otvorene XMLom za biznise i potrošače su veoma usavršeni ovim objavljivanjem XML Šeme. Adaptacija XMLa and XML Šeme kroz Majkrosoftove proizvode i usluge je u centru naše .NET vizije za Web Usluge.”

—Bil Gejts, Predsedavajući i Glavni Arhitekta Softvera, Majkrosoft Korporacija, iz XML Šema izjave za štampu Maj 2001

Panasonik je veoma zadovoljan što je specifikacija "Modularizacija XHTMLa" odobrena kao W3C Preporuka. "Modularizacija XHTMLa" nam daje formalna / sistematična sredstva za deobu i ekstenziju XHTMLa. "Modularizacija" je veoma važna tehnika za primenu Web tehnologija na kućne digitalne aparate, kao što su digitalna TV ili mobilni telefoni jer ponekad postoje ograničenja resorsa ili specifične karakteristike uređaja; i "Modularizacija" nam dozvoljava da imamo specifikaciju koja najbolje odgovara svakoj platformi na sistematičan način. Kao jedna od vodećih kompanija za digitalne kućne uređaje, Panasonik očekuje da će "Modularizacija XHTMLa" postati osnova za raznovrsne Web uređaje.”

—Jasunori Tanaka, Generalni Menadžer, Glavni Centar za Razvoj Softvera, Macišita Elektrik Industrial Ko., Ltd., from Modularizacija XHTMLa izjava za štampu April 2001

Čestitamo World Wide Web Konzorcijumu i njihovim Članicama na trudu da učine Web pristupačnijim za ljude sa hendikepima. Web ima veliki uticaj na način na koji radimo, učimo, živimo i komuniciramo jedni sa drugima, i od presudnog značaja je da ovaj novi medijum bude dostupan svima. LJudi sa hendikepima bi trebalo da budu ravnopravni učesnici u Informativnom Društvu. Ja sa ponosan ulogom koju je Bela Kuća imala u podsticanju Inicijative Web Pristupačnosti. Vlada Sjedinjenih Država namerava da radi u bliskoj sadarnji sa World Wide Web Konzorcijumom da obezbedi pristupačnost vladinih informacija i usluga, i da izazove sve Web programere da dizajniraju sajtove koji su pristupačni svima.”

—Al Gor, Pod Predsednik, SAD, iz Pravci Pristupačnosti Web Sadržaja izveštaj za štampu Maj 1999

Ovaj niz stranica je takođe dostupan kao jedna HTML strana za štampanje.


Istorija

1989te, Tim Berners-Li je izmislio World Wide Web (pogledajte originalni predlog). On je izmislio frazu "World Wide Web," napisao prvi World Wide Web server, "httpd," i prvi klijent program (brauzer i editor), "WorldWideWeb," Oktobra 1990-e. On je napisao prvu verziju Hipertekstualnog Markap Jezika "HyperText Markup Language" (HTML), jezik za formatiranje dokumenata sa mogućnošću za hipertekstualne linkove koji su postali primarni format štampe na Web-u. NJegove početne specifikacije za URIs, HTTP, i HTML su rafinirane i diskutovane u većim krugovima kako se Web tehnologija širila.

Some of the individuals involved in the creation of the Web and of W3C recount key events at the Tenth Anniversary Celebration of W3C

W3C10 panel se podseća važnih momenata iz ranog Weba i W3C događaja

Diplomirani student Oksford Univerziteta u Engleskoj, Tim Berners-Li je direktor World Wide Web Konzorcijuma (W3C) od njegovog osnivanja. Više informacija o Time Berners-Liju je dostupno; takođe pogledajte Česta Pitanja o Tim Berners-liju.

Oktobra 1994te, Tim Berners Li je osnovao World Wide Web Konzorcijum (W3C) u Masačusec Institutu za Tehnologiju, Laboratoriji za Računarsku Nauku [MIT/LRN] u kolaboraciji sa CERN-om, gde je Web započet (pogledajte informaciju o originalnom CERN serveru), sa podrškom od DAPRA i Evropske Komisije. Za dodatne informacije o zajedničkoj inicijativi i doprinosu CERNa, INRIA, i MITa, molim pogledajte izjavu o zajedničkoj World Wide Web Inicijativi.

W3C time line
W3C10 Time Line Graphic
(other formats and description)

Aprila 1995-te, INRIA (Nacionalni Istraživački Institut Informatike i Automatike) je postala prvi domaćin Evropskog W3C-a, praćen Keio Univerzitetom u Japanu (Shonan Fujisawa Kampus) u Aziji 1996-te. U 2003-oj, ERCIM (Evropski Istraživački Konzorcijum za Informatiku i Matematiku) je preuzeo ulogu Evropskog W3C domaćina od INRIA.

Decembra 2004-e (u Bostonu, SAD), u Junu 2005-e (u Sofia-Antipolisu, Francuska), i u Decembru 2006-e (u Tokiu, Japan) W3C je slavila svoju desetogodišnjicu sa simpozijumom o istoriji i budućnosti Web-a i W3C-a.

Dodatne tehničke i (ali ne-održavane) informacije o World Wide Web-u su dostupne na W3C vebsajtu.

Glavna Postignuća W3C-a

Dole možete naći neka od najvažnijih postignuća W3C-a. Očigledno, liste ovog tipa su subjektivne i ne reprezentuju svaki aspekt rada W3C-a. Za potpuniji pregled rada W3C, molim konsultujte listu W3C Aktivnosti i indeks W3C tehničkih izveštaja.

Oktobar 1996Prva objavljena W3C Preporuka je Portable Network Graphics (PNG) 1.0. Devedesetih, industrijski i akademski korisnici su otkrivali Web i njene grafičke mogućnosti. W3C je razvio Portable Network Graphics (PNG) da omogući kros-platformsku alternativu grafičkim formatima zastupljenim u to vreme, neki od kojih su stvorili patentno licencne brige.

Decembar 1996Odvajanje sadržaja od strukture, CSS Level 1 je objavljen. Cascading Style Sheets (CSS) je jednostavan mehanizam za dodavanje stilova (npr. fontovi, boje, razmaci) veb dokumentima. CSS Level 2 (1998) uključuje dodatne i sofisticiranije mogućnosti.

Februar 1997Web Accessibility Initiative (Inicijativa Web Pristupačnosti) je lansirana. W3C's Web Accessibility Initiative (WAI) smernice za Web sadržaj, korisničke agente, alate za publikaciju će postati veoma popularni u Web zajednici. WAI, u koordinaciji sa organizacijama iz celog sveta, teži ka Web dostupnosti kroz četiri primarne oblasti delovanja: tehnologija, alati, edukacija i informisanje, istraživanje i razvoj.

Decembar 1997HTML 4.0 dodaje tabele, skriptiranje, stilski jezik, internacionalizaciju, i dostupnost Web publikaciji. Dok je HTML 3.2 bio objavljen da obuhvati tada trenutno stanje podrške za HTML na Web-u, HTML 4.0 je dodao nove mogućnosti koje omogućavaju autorima da stvaraju značajo bogatije Web sadržaje. Ove mogućnosti su uključile sposobnost da se specificiraju stilski fajlovi, stvore tabele, prave dinamičke stranice uz pomoć skriptiranja (pogledajte takođe W3C'ov rad na Dokumentni Objektni Model, ili DOM). HTML 4.0 je takođe uključio važne karakteristike da promoviše veću internacionalizaciju sadržaja i sadržaj koji je dostupniji korisnicima sa hendikepima.

Februar 1998XML 1.0 promoviše interoperabilnost i domen-specifični markap. Ubrzo će postati 'univerzalni jezik' Weba, XML će poslužiti kao osnova za desetine standarda, od digitalnih potpisa (XML-Sig) i Web forme (XForms), do tehnologija privatnosti (P3P).

Avgust 2000Skalabilna Vektorska Grafika (Scalable Vector Graphics - SVG) 1.0 obogaćuje Web grafiku. Jezik koji opisuje dvodimenzionalnu grafiku i grafičku aplikaciju u XMLu, SVG će poslužiti kao osnova za novu generaciju mobilnih aplikacija (SVG Mobile Profiles).

Maj 2001XML Schema pruža esencijalni deo XMLu za postizanje svog punog potencijala. Ova važna specifikacija doprinosi punom obećanju XMLa pružajući Standardan način za kreiranje XML rečnika koji će omogućiti mešanje i način za izgradnju svestranijih i moćnijih komercijalnih aplikacija.

Januar 2002W3C lansira Aktivnost Web Usluga. Uključujući Aktivnosti XML Protokola i proširenjem njegovog obima, Web Usluge pruža standardan način interoperabilnosti između različitih softverskih aplikacija, koje rade na različitim platformama i/ili okvirima.

Maj 2003W3C usvaja bez-naknadnu Patent Polisu. W3C Patent Polisa vodi rukovanje patentima u procesu kreiranja Web Standarda, i eksplicitno ohrabruje razvoj otvorenih standarda.

Februar 2004RDF i OWL čine snažnu osnovu za Semantičke (Semantic) Web aplikacije. RDF i OWL su Semantički Web standardi koji pružaju okvir za upravljanje imovinom, integraciju preduzeća, i razmenu i ponovno korišćenje podataka na Webu. Odnosno, oni pružaju strukturane opise i ontologije zasnovane na Web-u.

Mart 2004W3C daje glas Webu sa VoiceXML 2.0. Glasovna Interakcija može da izbegne fizička ograničenja tastatura i ekrana kako mobilni uređaju postaju sve manji. Cilj VoiceXML 2.0 je da donese prednosti Web-zasnovanih razvoja i isporuke sadržaja aplikacijama koje odgovaraju interaktivno na glas.

Decembar 2004W3C opisuje principe Web arhitekture. W3C'ova Grupa za Tehnološku Arhitekturu (TAG) objavljuje "Arhitektura Svetske Mreže (World Wide Weba)," opis principa koji čine Web koji znamo da radi, i da će da radi dobro. Ova zgusnuta procena petnestogodišnjih obzervacija o Webu napisana od strane mnogih koji su dizajnirali glavne Web standarde je vredna osnova na kojoj će se dizajnirati budući Web standardi.

Februar 2005Model Karaktera donosi jedinstven pristup korišćenju karaktera na Webu. W3C'ova Glavna Radna Grupa za Internacionalizaciju objavljuje "Model Karaktera za World Wide Web 1.0: Osnove" sa ciljem da olakša ljudima korišćenje World Wide Weba, bez obzira na njihov jezik, pismo, sistem pisanja, i kulturne konvencije, u skladu sa W3C misijom univerzalnog pristupa. Nadgradnjom Univerzalnog Skupa Karaktera (definisanog zajedno sa Unikod Standardom i ISO/IEC 10646), Model Karaktera pruža autorima specifikacija, autorima softvera, i autorima sadržaja zajedničku referencu za interoperabilnu manipulaciju tekstom na World Wide Web-u.

Maj 2005Inicijativa Mobilnog Weba je lansirana da olaksa mobilni pristup Webu. W3C je lansirala Mobile Web Initiative (MWI) sa misijom da napravi pristup Webu sa mobilnog uređaja jednostavnim kao što je jednostavan pristup sa desktop uređaja. MWI sponzori i učesnici razvijaju putokaze za publikaciju, čekliste, i najbolje prakse, kao i databaze opisa koje mogu da koriste autori sadržaja da prilagode svoj sadržaj snagama i sposobnostima datog uređaja.

Novembar 2005 W3C Lansira Grupu za Povezivanje Medicinske Industrije sa Semantičkim Web-om. W3C lansira Interesnu Grupu da poveže elemente medicinske industrije sa Semantičkim Web ekspertima u nastojanju da se unapredi kolaboracija, istrađivanje i razvoj, i usvajanje inovativnosti u zdravstvu i industrijama životnih nauka. Prvi takve vrste za W3C, Interesna Grupa za Semantički Web za Zdravstvo i Životne Nauke (HCLSIG) objavljuje standardizovane Semantičke Web Specifikacije u specifične usluge definisane od strane korisničke zajednice.


Budućnost

W3C nastavlja da proširuje dostupnost Web ka:

Bogatije korisničko iskustvo (iskustvo korisnika)

Mnogi razvojni timovi se u svom radu oslanjaju na Web kao aplikaciono okruženje koje je nezavisno od platforme. Poznate Web aplikacije, između ostalih, čine Web mejl, sistemi za rezervaciju, onlajn kupovina i aukcijski sajtovi, igre i multimedijalne aplikacije. Skorašnje W3C Preporuke, kao što su HForms, uskoro će početi da utiču na upotrebljivost takvih aplikacija. Novi napori W3C na poljima kao što su kombinovani dokumenti imaju za cilj dalja poboljšanja po pitanju raznolikosti sadržaja i sveukupne upotrebljivosti. Za više informacija o razvoju platformski-nezavisnih aplikacija pogledajte rad W3C na Aktivnostima Formata Kombinovanih Dokumenata.

W3C je gde se stvara budućnost Web-a. Naši članovi rade zajedno na dizajniranju i standardizaciji Web tehnologija koje dobijaju na značaju zahvaljujući svojoj univerzalnosti i daju nam moć komunikacije, razmene informacija i omogućuju nam pisanje efektnih, dinamičkih aplikacija za bilo koga, bilo gde, bilo kada, na bilo kom uređaju.”

—Tim Berners-Lee, W3C Direktor i pronalazač World Wide Web-a

Pretražujte očima, ušima, glasom i dodirom

W3S razvija standarde koji podržavaju višestruke, simultane načine Web interakcije: putem očiju, ušiju, glasa i dodira. Pored uobičajenih tastature, miša, olovke, i audio/vizuelnih izlaza, novi načini interakcije postaju sve zastupljeniji. Ponekad toliko uobičajeni da ljudi nisu ni svesni da koriste Web aplikaciju kao što je npr. sistem za rezervaciju koji podržava interakciju putem telefona.

Aplikacije za kol-centre su samo početak. W3S omogućava raznoliku interakciju tako da ljudi mogu da izaberu rešenje koje najviše odgovara njihovim potrebama u bilo kom okruženju. W3S to čini kroz W3S Aktivnosti Multimodalne Interakcije, Aktivnosti Glasovnog Pretraživača, i Aktivnosti Nezavvisnosti od Uređaja. Ove nove tehnologije poboljšaće pristup Web-z putem mobilnih uređaja kao što su telefoni i hendheld organajzeri, ali i putem sistema kao što su automobilska telematika, kućni sistemi za zabavu, i druge multimodalne aplikacije (primene).

Web za svakoga

W3S-ova Inicijativa Za Pristup Web-u (WAI) nastavlja da promoviše implementaciju postojećih smernica za pristup u napredne autoring alate, zajedno sa unapređenim alatima za evaluaciju. Učestala implementacija smernica za pristup u autoring alate, pretraživače i medija plejere, zajedno sa personalizovanim profilima za pristup, i korišćenjem metadata i proksi usluga kao podrške pristupu, omogućiće ljudima sa invaliditetom ili nedostatkom ??? da lakše kreiraju ili koriste Web sadržaje. Ovaj napredak omogućiće automatizovanu podršku za razvoj i popravku dostupnih Web sajtova. Na taj način, dostupni Web dizajn postaće "uobičajeni posao."

W3C vizija Web-a je ona o istinski integrisanom okruženju koje dozvoljava izražavanje kulturoloških nijansi i jezičkih razlika kroz distribuirane sisteme i geografije. W3S Aktivnost Internacionalizacije je počela sa radom na smernicama koje objašnjavaju razvojnim timovima kako da obezbede da njihovi XML formati podržavaju internacionalizaciju i efikasnu lokalizaciju. Ostali poaso na internacionalizaciji fokusiraće se na uobičajene identifikatore lokacija i pregovore o World Wide Web-u sa naglaskom na Web servise.

Web na svemu

Jedan od ciljeva W3C-a je da dizajnira tehnologiju koja će raditi nezavisno od konkretne hardverske platforme.Sve češće, ljudi traže pristup preko velikkog broja uređaja koji daleko iskaču iz okvira uobičajenih stonih računara, uključujući mobilne telefone, kioske na aerodromima, kuhinjske aparate i automobile. Pristup sa ovakvih uređaja (bilo čoveka ili mašine) treba da bude jednostavan, lak i praktičan kao i pristup Web-u sa kućnog računara. W3C dizajnira tehnologije (uključujući gorepomenute, kao i Kaskadne Stilske Slojeve(CSS), Skalabilnu Vektorsku Grafiku (SVG), XForms, Sinhronizovanu Multimediju (SMIL), i ostale) koje će otkloniti prepreke za autoring na, pretraživanje sa širokog spektra urežaja koji imaju ulazne i izlazne mogućnosti. U svetu ručnih urežaja, kao deo inicijative za Mobilnu Mrežu, W3C gradi bazu podataka sa opisom uređaja i razvija najbolju praksu za kreiranje Veb sajtova namenjenih mobilnim uređajima.

Jedva čekamo nastavak kreativnosti Veb zajednice i nove načine za dodavanje i čitanje sadržaja sa Veba. W3C je započeo diskusije o "Sveprisutnom Vebu", u kome će nove Veb aplikacije, koje zahtevaju koordinaciju više uređaja, omogućiti značajno sofisticiranije Veb iskustvo. Jedan od zamišljenih scenarija je i taj u kome se telefon sa kamerom povezuje na obližnji printer, korišćenje mobilnog telefona za držanje poslovnih prezentacija putem bežičnog projektora i istovremeno gledanje i slušanje elektronske pošte.

Napredna Pretraga i Razmena Podataka

Kako Veb raste u sve veću riznicu ljudskog znanja, trebaju nam sve moćniji alati da ga pretražujemo i tumačimo nezamislive količine podataka; ovo se odnosi na intranet, kao i na globalnu Mrežu. Izrodila su se dva modela koji nam pomažu da upravljamo ovim podacima na globalnom nivou: Semantički Veb i Veb servisi.

Semantički Veb pruža zajedničke okvire koji omogućuju da se podaci razmenjuju i koriste van granica aplikacija, preduzeća i zajednica. To je ekstenzija Postojećeg Veba u kojoj se informaciji daje dobro definisano značenje, omogućivši na taj način računarima i ljudima da zajedno rade. Semantički Veb je usredsređen na podatke.

Veb Servisi pružaju standardizovana sredstva za interoperaciju između različitih softverskih aplikacija, koje rade na najrazličitijim platformama i/ili okruženjima. Veb servisi su usredsređeni na poruke.

Oba modela su važna za umrežene i distribuirane sisteme, pa W3C radi na njihovoj pravilnoj integraciji, kako jednog sa drugim, tako i sa postojećom Veb infrastrukturom. Na primer, Veb Servisi koriste mogućnosti da imaju zajednički rečnik, jasno definisana imena, i zajednički model podataka, što se sve lako iskazuje tehnologijama Semantičkog Veba.

Poverenje i poveravanje

Veb se transformisao na način kojim mi komuniciramo jedan sa drugim. Istovremeno, promenio je prirodu načih socijalnih odnosa. LJudi se sa "sreću na Vebu" i ostvaruju komercijalne i lične odnose, u nekim slučajevima nikad ne srevši drugu osobu licem u lice. W3C prepoznaje važnost dizajniranja tehnologija koje neguju poverenje i poveravanje i samim tim omogućuju sve kompleksnije interakcije izmeću učesnika širom sveta.

Šta znači kada za tehnologiju kažemo da neguje poverenje? W3C Platforma za Preferencije Privatnosti (P3P) je bila važan prvi korak ka izgradnji poverenja, jer je omogućila ljudima da postanu svesniji načina na koji biraju da razmene ili da ne razmene informacije o sebi preko Veba. Polazeći od ovog iskustva sa P3P, W3C nastavlja da se bavi pitanjima koja postavljaju povajderi usluga o načinu implementiranja praksi u domenu privatnosti koje se odnose na te usluge. Organizacije žele da održe svoja obećanja. Zato practices istražuje kako metapodaci o privatnosti mogu da se koriste na strani servera kao pomoć u rukovanju korisničkim podacima na pouzdan način.

Tradicionalno, jedan način za uspostavljanje poverenja je pokazivanje nekakve legitimacije od poverenja, kao što su vozačka dozvola ili pasoš. Analogni pšrotokoli za identifikaciju nisu još dostupni širom Veba. Štaviše, današnji pristup onlajn autentifikaciji se obično fokusira na autentifikaciju korisnika i zanemaruje važnost uzajamne autentifikacije. W3C istražuje načine da pruži korisnicima i provajderima usluga više poverenja u njihove transakcije, kao i lakše upravljanje identitetom. Tradicionalna infrastruktura javnih ključeva takođe mora da se proširi da zadovolji najrazličitije načine života na Vebu.

Semantički Veb će takođe igrati ulogu u pouzdanim transakcijama. Tehnologije Semantičkog Veba omogućuju ljudima da pišu programe koji, u našu korist, mogu da pronađu i izanaliziraju informacije koje će pomoći u izgradnji poverenja.


Štampa

Group shot at W3C Tenth Anniversary Celebration

Internacionalna medijska pojavljivanja W3C Proslava Desetogodišnjice

W3C Tim za Komunikaciju je prva tačka kontakta za informacije o Web standardima i tehnologijama u razvoju u W3C. Mi smo na raspolaganju da odgovorimo na vaša pitanja i da vas povežemo sa W3C'ovim tehničkim ekspertima.

Pošaljite sve zahteve na w3t-pr@w3.org.
Imajte u vidu da mi koristimo automatsko odgovaranje kao zaštitu od spama; kada prvi put pišete na ovu adresu mi ćemo zahtevati od vas da odgovorite na taj automatski odgovor da bismo primili vašu poštu.

Zahtevi za Intervju sa Tim Berners-Lee-om

Zbog velike količine zahteva, W3C Tim za Komunikaciju pregleda sve zahteve za intervjue sa Tim Berners-Lee-om jednom nedeljno, obično Ponedeljkom. Zbog toga, vreme odgovora na ove zahteve može biti i do nedelju dana. Zbog broja zahteva, mi ne možemo garantovati odgovor na svaki zahtev.

Gospodin Berners-Lee tada odabere intervjue koji ga najviše zanimaju, i koje njegov raspored omogućuje. U vaš zahtev uključite vaše ime, publikaciju, svrhu i format intervjua, jezik u kome će biti objavljen, rok, i kontakt informacije.

Mi takođe predlažemo da pročitate Tim Berners-Lee Pitanja i Odgovori, koji možda mogu odgovoriti na neka od vaših pitanja.

Zahtevi za intervju sa Osobljem W3C-a

W3C Osoblje i Predstavnici Radnih Grupa su jedni od svetskih eksperata za Web tehnologije i njihov uticaj. Mi ćemo vam pomoći da dođete u kontakt sa ovim ekspertima da odgovore na pitanja Web tehnologija, Web standarda, i načina rada W3C.

W3C Tim Komunikacija će probati da odgovori na zahteve u roku od dva poslovna dana. U nekim slučajevima, možda će nam trebati više vremena kako bi smo identifikovali i ugovorili intervju sa osobljem u drugim vremenskim zonama. Zbog broja zahteva, mi ne možemo garantovati odgovor svakome.

Zahtevi za Fotogrije W3C Osoblja

W3C ima fotografije svog osoblja dostupne za odgovarajuće člankove. Ako bi ste želeli fotografiju člana našeg Osoblja, uključujući Tim Berners-Lee, mi zahtevamo da uključite sledeće informacije u vašem zahtevu:

 1. Ime publikacije
 2. Datum publikacije
 3. Distribuciju publikacije
 4. Relevant tekst uz fotografiju, ili Engleski prevod tog teksta

Ako fotografija nije za publikaciju, molimo vas opišite predloženu upotrebu, uključujući dali je ili ne za komercijalnu upotrebu.

W3C Kontakti za Štampu

Ako imate pitanja, molim kontaktirajte sledeće predstavnike:

U Americi i Australiji
Ian Jacobs, Šef W3C Komunikacija, Tel: +1.718.260.9447
U Evropi, Africi i Bliskom Istoku
Marie-Claire Forgue, W3C Šef Evropskih Komunikacija, Tel: +33.492.38.75.94
U Aziji
Yasuyuki Hirakawa, Šef W3C Azijskih Komunikacija, Tel: +81.466.49.1170

HTML brošura za štampu je dostupna.

Takođe dostupno u PDF: a Francuska brošura za štampu ("Définir les standards du Web d'aujourd'hui et de demain", March 2006) i Japanska brošura za štampu.


Kontakt

W3C Host and Offices Map

W3C Domaćini i
mapa Kancelarija (puna veličina)

U Evropi, Bliskom Istoku, i Africi
Osnovna pitanja i pitanja o W3C Članstvu su upućena ERCIM. Za pitanja o Članstvu, možete takođe kontaktirati sledeće W3C Kancelarije direktno za informacije vezane za vašu regiju: Beneluks, Finska, Nemačka i Austrija, Grčka, Mađarska, Izrael, Italija, Maroko, Južna Afrika, Španija, Švedska, Engleska i Irska.
U Japanu i Koreji
Osnovna pitanja i pitanja o W3C Članstvu su upućena Keio Univerzitetu. Za pitanja o Članstvu, možete takođe kontaktirati sledeće W3C Kancelarije direktno za informacije vezane za vašu regiju: Koreja.
Sve druge zemlje, uključujući Ameriku i Australiju
Osnovna pitanja i pitanja o W3C Članstvu su upućena MIT-u. Za pitanja o Članstvu, možete takođe kontaktirati sledeće W3C Kancelarije direktno za informacije vezane za vašu regiju: Australija, Brazil, Kina, Indija, Hong Kong.

Kontakt informacije za štampu su takođe dostupne. Ako imate druga pitanja i ako tražite pomoć, dole vam pomažemo da pronađete odgovarajući forum za vaša pitanja.

Osnovne W3C Kontakt Informacije

Evropa, Bliski Istok, i Afrika

ERCIM

2004, route des Lucioles
Sophia-Antipolis

06410 Biot France
General Tel: +33.4.92.38.50.76

Menadžer Sajta: Jérôme Chailloux <>
Administracija: Caroline Baron <>
Pošaljite Dogovor o Članstvu: Alexandra Lavirotte <alex@w3.org> na gornje pomenutu adresu.
W3C host in Sophia-Antipolis, France
Uputstva ka ERCIM/Sophia-Antipolis na Engleskom i Francuskom.
Japan i Koreja

Keio Univerzitet
5322 Endo
Fujisawa, Kanagawa 252-8520 Japan

General Tel: +81.466.49.1170

Menadžer Sajta: Tatsuya Hagino <>
Administracija: Kanako Iwasa <>
Pošaljite Dogovor o Članstvu: Kanako Iwasa <kana@w3.org> na gornje pomenutu adresu.
interior, Keio University, Shonan Fujisawa Campus
Uputstva ka Keio Univerzitetu na Engleskom i Japanskom
Sve druge zemlje, uključujući Ameriku i Australiju

MIT

32 Vassar Street
Room 32-G515
Cambridge, MA 02139 USA

General Tel: +1.617.253.2613

Administracija: Susan Westhaver <>
Pitanja o članstvu: Steve Bratt (Tel: +1.617.253.7697)

Pošaljite Dogovor o Članstvu: Benjamin Snedeker
Massachusetts Institute of Technology
Office of Sponsored Programs
Building E19-750
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139 USA
Stata Center in Cambridge
Directions to MIT/CSAIL in English

Informacije o Elektronskom Plaćanju

ERCIM
Bank Name: Société Générale - Sophia-Antipolis
Address: Place Bermond 06560 Valbonne France
Phone: + 33 4 92 96 54 40
Bank code: 30003
Agency code: 00508
Account number: 00020509802/14
Swift Code: SOGE FRPP
IBAN Code: FR76 30003 00508 00020509802 14
Keio
Bank name: Mitsui-Sumitomo Bank
Address: Shiba 5-28-1, Minato-ku, Tokyo, Japan
Phone: +81 3 3453 1551
Branch name: Mitadori
Branch number: 623
Account number: 0920045
Account item: Ordinary deposit
Account name: Keio Gijuku
MIT
Za informacije o plaćanju preko žice MIT-u za W3C Članstvo, molim pošaljite mejl na billing-mit@w3.org.

Pronaći Pravi Forum za faša Pitanja i Komentare

 1. Dali bi ste želeli da kontaktirate W3C Kancelariju u vašoj regijiOffice in your region?

  Kontakt informacije za naše kancelarije širom sveta su onlajn.

 2. Da li imate tehničko pitanje?

  Možda ćete naći odgovor na W3C javnim mejling listama i arhivama javnih mejling listi.

  W3C Activity statements sadrže informacije o trenutnim aktivnostima.

 3. Da li želite da date komentar o W3C specifikaciji?

  W3C tehnički izveštaji sadrže imejl adrese gde čitaoci mogu da pošalju tehničke komentare.

 4. Da li imate komentar o W3C veb sajtu?

  Pošaljite komentare na site-comments@w3.org (javnu arhivu komentara i odgovora). Ako ne možete naći ono što tražite na sajtu, pogledajte indeks sajta ili koristite W3C pretraživač.

  Kada ništa drugo ne uspe, kontaktirajte vebmastera.

 5. Da li ste zainteresovani za prevođenje W3C dokumenta ili čitanje dokumenta u jeziku koji nije Engleski?

  Konsultujte našu stranu za prevode, koja objašnjava kako prevesti specifikacije i koje specifikacije imaju prevode.

 6. Da li imate pitanja o W3C autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu?

  Molimo pogledajte Copyright/Intellectual Property FAQ.

 7. Bilo koja dodatna pitanja i komentari?

  Možda će te naći odgovore u listi W3C FAQs.

Ova stranica je takođe dostupna u više delova.